ID: 406, 錄音時間: 2024/06/20 16:00:02, 分類: 白話,
語句: 紩兩針:這領衫破去矣,咱紩兩針。
台羅: thīnn nn̄g-tsiam: tsit niá sann phuà--khì--ah, lán thīnn nn̄g-tsiam .
註解:

ID: 405, 錄音時間: 2024/06/20 15:59:26, 分類: 白話,
語句: 提針來紩衫:阿媽提針來紩衫,手工真好。
台羅: thê-tsiam lâi thīnn-sann: a-má thê-tsiam lâi thīnn-sann, tshiú-kang tsin hó .
註解:

ID: 404, 錄音時間: 2024/06/20 15:58:26, 分類: 白話,
語句: 鉼針:這個鉼針真媠,予人真佮意。
台羅: pín-tsiam: tsit-ê pín-tsiam tsin suí, hōo-lâng tsin kah-ì .
註解: 鉼針pín-tsiam:別針

ID: 403, 錄音時間: 2024/06/20 15:56:59, 分類: 白話,
語句: 未曾未:我未曾未到,伊人就先走矣。
台羅: buē-tsîng-buē: guá buē-tsîng-buē kàu, i lâng tō sing tsáu--ah .
註解:

ID: 402, 錄音時間: 2024/06/20 15:56:24, 分類: 白話,
語句: 未曾:我未曾去過彼个所在,聽講誠趣味。
台羅: buē-tsîng: guá buē-tsîng khì kuè hit-ê sóo-tsāi, thiann-kóng tsiânn tshù-bī .
註解:

ID: 401, 錄音時間: 2024/06/20 15:55:38, 分類: 白話,
語句: 袂直:這件小事,阿華袂直,一直閣講。 番袂煞。
台羅: buē-ti̍t: tsit-kiānn sió-sū, A-huâ buē-ti̍t, it-ti̍t koh kóng . huan buē suah .
註解: 袂直bē-ti̍t/buē-ti̍t: 小題大作,沒完沒了。 收支無法平衡。

ID: 400, 錄音時間: 2024/06/20 15:54:29, 分類: 白話,
語句: 講袂得過:伊的行為誠害,實在講袂得過。
台羅: kóng buē-tit kè: i ê hîng-uî tsiânn-hāi, si̍t-tsāi kóng buē-tit kè .
註解:

ID: 399, 錄音時間: 2024/06/20 15:53:39, 分類: 白話,
語句: 袂得過:阿明家己生活艱苦,袂得過。
台羅: buē-tit kuè: A-bîng ka-kī sìng-ua̍h kan-khó, buē-tit kuè .
註解:

ID: 398, 錄音時間: 2024/06/20 15:52:10, 分類: 白話,
語句: 袂輸講:伊囡仔袂輸講,擱欲出國讀書。
台羅: buē-su-kóng: i gín-á buē-su-kóng, koh beh tshut-kok tha̍k-tsu .
註解: 袂輸講bē-su-kóng/buē-su-kóng: 好比說、好像說。

ID: 397, 錄音時間: 2024/06/20 15:50:51, 分類: 白話,
語句: 講袂伸捙:阿華對這件代誌的意見,講袂伸捙,誠歹扭搦。
台羅: kóng buē tshun-tshia: A-huâ tùi tsit-kiānn tāi-tsì ê ì-kiàn, kóng buē tshun-tshia, tsiânn pháinn liú-la̍k .
註解: 扭搦liú-la̍k: 處理、掌管。負面的用法較為常用。

ID: 396, 錄音時間: 2024/06/20 15:49:52, 分類: 白話,
語句: 戇徦有賰:阿明戇徦有賰,攏無人欲共伊交朋友。
台羅: gōng kah ū tshun : A-bîng gōng kah ū tshun, lóng bô lâng beh kā i kau pîng-iú .
註解: 徦kah 到之意;佮 甲 是替代借音字。

ID: 395, 錄音時間: 2024/06/20 15:48:19, 分類: 白話,
語句: 袂扒癢:伊真戇,連癢攏袂扒。
台羅: buē pê-tsiūnn : i tsin gōng, liân tsiūnn lóng buē pê .
註解:

ID: 394, 錄音時間: 2024/06/20 15:47:38, 分類: 白話,
語句: 迷惑:這个問題予我感覺真迷惑,不知按怎解決。
台羅: bê-hi̍k: tsit-ê bûn-tē hōo guá kám-kak tsin bê-hi̍k, m̄-tsai án-tsuánn kái-kūat .
註解:

ID: 393, 錄音時間: 2024/06/20 15:46:43, 分類: 白話,
語句: 買倒斷:阿華做批發,專門買倒斷來賣。
台羅: bué-tò-tn̄g: A-huâ tsò phue-huat, tsuan-bûn bué-tò-tn̄g lâi bē .
註解: 買倒斷bé-tò-tn̄g/bué-tò-tn̄g:買斷 ; 批發phe-huat/phue-huat

ID: 392, 錄音時間: 2024/06/20 15:45:54, 分類: 白話,
語句: 買命:這个工作真買命,無通好睏。
台羅: bé-miā: tsit-ê kang-tsok tsin bé-miā, bô thang hó khùn .
註解:

ID: 391, 錄音時間: 2024/06/20 15:45:09, 分類: 白話,
語句: 貿頭:阿明做貿頭,買賣代誌攏佮意。
台羅: bāu-thâu: A-bîng tsò bāu-thâu, bué-buē tāi-tsì lóng kah-ì .
註解: 貿頭bāu-thâu: 包商。

ID: 390, 錄音時間: 2024/06/20 15:43:53, 分類: 白話,
語句: 密喌喌:這間便所徛兩个人密喌喌,無一點仔空間。
台羅: ba̍t-tsiuh-tsiuh: tsit-king piān-sóo khiā nn̄g ê lâng ba̍t-tsiuh-tsiuh, bô tsi̍t-tiám-á khong-kan .
註解: 密喌喌ba̍t-tsiuh-tsiuh: 形容非常緊密,沒有空隙。緊緊的。

ID: 389, 錄音時間: 2024/06/20 15:41:23, 分類: 白話,
語句: 臭煬閣愛歕雞胿:阿華臭煬閣愛歕雞胿,予人感覺真討厭。
台羅: tshàu-iūnn koh ài pûn kue-kui: A-huâ tshàu-iūnn koh ài pûn kue-kui, hōo-lâng kám-kak tsin thó-ià .
註解: 臭煬tshàu-iāng: 神氣、臭屁。常用於對他人的貶詞。

ID: 388, 錄音時間: 2024/06/20 15:39:54, 分類: 白話,
語句: 囡仔袂輸咧歕風咧:這个囡仔袂輸咧歕風咧,成長誠緊。
台羅: gín-á bē-su--leh pûn-hong--leh: tsit-ê gín-á bē-su--leh pûn-hong--leh, sîng-tióng tsiânn kín .
註解:

ID: 387, 錄音時間: 2024/06/20 15:39:00, 分類: 白話,
語句: 予人看破跤手:你的秘密予人看破跤手,莫閣假仔。
台羅: hōo-lâng khuànn-phuà kha-tshiú: lí ê pì-bi̍t hōo-lâng khuànn-phuà kha-tshiú, mài koh ké-á .
註解: 看破跤手khuànn-phuà-kha-tshiú:識破技倆、看穿一個人的真相。

ID: 386, 錄音時間: 2024/06/20 15:36:40, 分類: 白話,
語句: 講話袂使傷譀:阿明,講話袂使傷譀,謙虛一點較好。
台羅: kóng-uē bē-sái siunn-hàm: A-bîng, kóng-uē bē-sái siunn-hàm, khiam-hi tsi̍t-tiám khah hó .
註解: 譀hàm:誇張不實的。虛幻的、空泛的。 浮腫的。

ID: 385, 錄音時間: 2024/06/20 15:34:12, 分類: 白話,
語句: 佮你無底代:這件代誌佮你無底代,汝毋免來烏白插。
台羅: kah lí bô té-tāi: tsit-kiānn tāi-tsì kah lí bô té-tāi, lí m̄-bián lâi oo-pe̍h tshap .
註解: 無底代bô-tī-tāi: 不相干。 插(文tshap):管,干涉。 理睬。 洗牌。

ID: 384, 錄音時間: 2024/06/20 15:23:38, 分類: 白話,
語句: 屁窒仔:這个屁窒仔誠孽閣手賤,攏無一點規矩。
台羅: phuì-that-á: tsit-ê phuì-that-á tsiânn-gia̍t-koh-tshiú-tsiān, lóng bô tsi̍t-tiám kui-kí.
註解: 屁窒仔phuì-that-á :形容人雖然個子瘦小,但在言談中又喜歡表現出囂張、臭屁的樣子。 規矩kui-kí/kui-kú

ID: 383, 錄音時間: 2024/06/20 15:22:29, 分類: 白話,
語句: 歕雞胿仔: 阿華真愛歕雞胿仔,講話攏傷譀古無實在。
台羅: pûn kue-kui-á: a-huâ tsin ài pûn kue-kui-á, kóng-uē lóng siunn-hàm-kóo bô si̍t-tsāi .
註解:

ID: 382, 錄音時間: 2024/06/20 15:21:27, 分類: 白話,
語句: 佇繡房內刺花繡針黹。
台羅: tī siù-pâng-lāi tshiah-hue siù tsiam-tsí.
註解: 在閨房裡刺繡做女紅。

ID: 381, 錄音時間: 2024/06/20 15:13:06, 分類: 俗諺,
語句: 食碗內,洗碗外。
台羅: tsia̍h uánn-lāi, sueh uánn-guā.
註解: 吃碗內的東西,卻用心力洗碗外。享受親近的人給予的好處,到最後卻只為外人,暗諷人吃裡扒外,不知感恩。

ID: 380, 錄音時間: 2024/06/20 15:11:48, 分類: 俗諺,
語句: 別人的囝死袂了。
台羅: pa̍t-lâng ê kiánn sí bē liáu.
註解: 為了自己的利益,不顧別人的死活。

ID: 379, 錄音時間: 2024/06/20 15:11:01, 分類: 俗諺,
語句: 家己栽一欉,較贏看別人。
台羅: ka-kī tsai tsi̍t tsâng, khah iânn khuànn pa̍t-lâng.
註解: 比喻, 凡事得靠自己,不要靠別人。求人不如求己。

ID: 378, 錄音時間: 2024/06/20 15:09:42, 分類: 俗諺,
語句: 有喙講甲無瀾。
台羅: ū tshuì kóng kah bô nuā.
註解: 費盡唇舌,還是沒辦法說服別人。嘴巴說得口水都乾了。

ID: 377, 錄音時間: 2024/06/20 15:06:11, 分類: 俗諺,
語句: 一句話三角六尖。
台羅: tsi̍t kù uē sann kak la̍k tsiam.
註解: 一句話尖銳帶角。形容講話的時候話中帶刺;也指言語銳利,出言不遜、容易傷人。